HOTLINE: (028)3.9826.312
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính Tân Thới Nhất trong tháng 1/2022
99.08%Đúng hạn

Đã tiếp nhận 1303 hồ sơ

Đã giải quyết 1303 hồ sơ

Tuần 1
01/01/2022 - 02/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

0%

Đúng hạn
Tuần 2
03/01/2022 - 09/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

348

Hồ sơ Đã giải quyết

348

99.14%

99.14%

Đúng hạn
Tuần 3
10/01/2022 - 16/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

350

Hồ sơ Đã giải quyết

350

99.14%

99.14%

Đúng hạn
Tuần 4
17/01/2022 - 23/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

385

Hồ sơ Đã giải quyết

385

99.74%

99.74%

Đúng hạn
Tuần 5
24/01/2022 - 30/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

220

Hồ sơ Đã giải quyết

220

97.73%

97.73%

Đúng hạn
Tuần 6
31/01/2022 - 31/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

0%

Đúng hạn