HOTLINE: (028)3.9826.312
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính Tân Hưng Thuận trong tháng 1/2022
95.89%Đúng hạn

Đã tiếp nhận 292 hồ sơ

Đã giải quyết 292 hồ sơ

Tuần 1
01/01/2022 - 02/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

0%

Đúng hạn
Tuần 2
03/01/2022 - 09/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

81

Hồ sơ Đã giải quyết

81

93.83%

93.83%

Đúng hạn
Tuần 3
10/01/2022 - 16/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

76

Hồ sơ Đã giải quyết

76

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 4
17/01/2022 - 23/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

51

Hồ sơ Đã giải quyết

51

86.27%

86.27%

Đúng hạn
Tuần 5
24/01/2022 - 30/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

84

Hồ sơ Đã giải quyết

84

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 6
31/01/2022 - 31/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

0%

Đúng hạn