HOTLINE: (028)3.9826.312
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính Tân Thới Hiệp trong tháng 1/2022
99.93%Đúng hạn

Đã tiếp nhận 1493 hồ sơ

Đã giải quyết 1493 hồ sơ

Tuần 1
01/01/2022 - 02/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

0%

Đúng hạn
Tuần 2
03/01/2022 - 09/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

336

Hồ sơ Đã giải quyết

336

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 3
10/01/2022 - 16/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

444

Hồ sơ Đã giải quyết

444

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 4
17/01/2022 - 23/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

400

Hồ sơ Đã giải quyết

400

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 5
24/01/2022 - 30/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

313

Hồ sơ Đã giải quyết

313

99.68%

99.68%

Đúng hạn
Tuần 6
31/01/2022 - 31/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

0%

Đúng hạn