HOTLINE: (028)3.9826.312
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính Thạnh Lộc trong tháng 1/2022
100%Đúng hạn

Đã tiếp nhận 1215 hồ sơ

Đã giải quyết 1215 hồ sơ

Tuần 1
01/01/2022 - 02/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

0%

Đúng hạn
Tuần 2
03/01/2022 - 09/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

328

Hồ sơ Đã giải quyết

328

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 3
10/01/2022 - 16/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

331

Hồ sơ Đã giải quyết

331

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 4
17/01/2022 - 23/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

310

Hồ sơ Đã giải quyết

310

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 5
24/01/2022 - 30/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

246

Hồ sơ Đã giải quyết

246

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 6
31/01/2022 - 31/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

0%

Đúng hạn