HOTLINE: (028)3.9826.312
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính Thạnh Xuân trong tháng 1/2022
97.51%Đúng hạn

Đã tiếp nhận 1323 hồ sơ

Đã giải quyết 1323 hồ sơ

Tuần 1
01/01/2022 - 02/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

0%

Đúng hạn
Tuần 2
03/01/2022 - 09/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

321

Hồ sơ Đã giải quyết

321

98.75%

98.75%

Đúng hạn
Tuần 3
10/01/2022 - 16/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

309

Hồ sơ Đã giải quyết

309

98.06%

98.06%

Đúng hạn
Tuần 4
17/01/2022 - 23/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

460

Hồ sơ Đã giải quyết

460

95.87%

95.87%

Đúng hạn
Tuần 5
24/01/2022 - 30/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

233

Hồ sơ Đã giải quyết

233

98.28%

98.28%

Đúng hạn
Tuần 6
31/01/2022 - 31/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

0%

Đúng hạn