HOTLINE: (028)3.9826.312
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính Đông Hưng Thuận trong tháng 1/2022
98.52%Đúng hạn

Đã tiếp nhận 1685 hồ sơ

Đã giải quyết 1685 hồ sơ

Tuần 1
01/01/2022 - 02/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

1

Hồ sơ Đã giải quyết

1

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 2
03/01/2022 - 09/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

256

Hồ sơ Đã giải quyết

256

99.22%

99.22%

Đúng hạn
Tuần 3
10/01/2022 - 16/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

463

Hồ sơ Đã giải quyết

463

99.57%

99.57%

Đúng hạn
Tuần 4
17/01/2022 - 23/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

642

Hồ sơ Đã giải quyết

642

98.29%

98.29%

Đúng hạn
Tuần 5
24/01/2022 - 30/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

323

Hồ sơ Đã giải quyết

323

96.90%

96.90%

Đúng hạn
Tuần 6
31/01/2022 - 31/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

0%

Đúng hạn