HOTLINE: (028)3.9826.312
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính Trung Mỹ Tây trong tháng 1/2022
100%Đúng hạn

Đã tiếp nhận 1551 hồ sơ

Đã giải quyết 1551 hồ sơ

Tuần 1
01/01/2022 - 02/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

0%

Đúng hạn
Tuần 2
03/01/2022 - 09/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

429

Hồ sơ Đã giải quyết

429

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 3
10/01/2022 - 16/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

437

Hồ sơ Đã giải quyết

437

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 4
17/01/2022 - 23/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

335

Hồ sơ Đã giải quyết

335

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 5
24/01/2022 - 30/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

350

Hồ sơ Đã giải quyết

350

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 6
31/01/2022 - 31/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

0%

Đúng hạn