HOTLINE: (028)3.9826.312
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính Tân Chánh Hiệp trong tháng 1/2022
95.20%Đúng hạn

Đã tiếp nhận 2270 hồ sơ

Đã giải quyết 2269 hồ sơ

Tuần 1
01/01/2022 - 02/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

0%

Đúng hạn
Tuần 2
03/01/2022 - 09/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

427

Hồ sơ Đã giải quyết

427

91.10%

91.10%

Đúng hạn
Tuần 3
10/01/2022 - 16/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

664

Hồ sơ Đã giải quyết

663

92.76%

92.76%

Đúng hạn
Tuần 4
17/01/2022 - 23/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

676

Hồ sơ Đã giải quyết

676

98.08%

98.08%

Đúng hạn
Tuần 5
24/01/2022 - 30/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

503

Hồ sơ Đã giải quyết

503

98.01%

98.01%

Đúng hạn
Tuần 6
31/01/2022 - 31/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

0%

Đúng hạn