HOTLINE: (028)3.9826.312
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính Hiệp Thành trong tháng 1/2022
99.46%Đúng hạn

Đã tiếp nhận 1945 hồ sơ

Đã giải quyết 1863 hồ sơ

Tuần 1
01/01/2022 - 02/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

0%

Đúng hạn
Tuần 2
03/01/2022 - 09/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

450

Hồ sơ Đã giải quyết

414

99.28%

99.28%

Đúng hạn
Tuần 3
10/01/2022 - 16/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

518

Hồ sơ Đã giải quyết

502

99.80%

99.80%

Đúng hạn
Tuần 4
17/01/2022 - 23/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

589

Hồ sơ Đã giải quyết

569

99.82%

99.82%

Đúng hạn
Tuần 5
24/01/2022 - 30/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

388

Hồ sơ Đã giải quyết

378

98.68%

98.68%

Đúng hạn
Tuần 6
31/01/2022 - 31/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

0%

Đúng hạn