HOTLINE: (028)3.9826.312
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính Quận 12 trong tháng 1/2022
98.13%Đúng hạn

Đã tiếp nhận 15933 hồ sơ

Đã giải quyết 15850 hồ sơ

Tuần 1
01/01/2022 - 02/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

1

Hồ sơ Đã giải quyết

1

100%

100%

Đúng hạn
Tuần 2
03/01/2022 - 09/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

3523

Hồ sơ Đã giải quyết

3487

97.65%

97.65%

Đúng hạn
Tuần 3
10/01/2022 - 16/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

4446

Hồ sơ Đã giải quyết

4429

98.24%

98.24%

Đúng hạn
Tuần 4
17/01/2022 - 23/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

4866

Hồ sơ Đã giải quyết

4846

98.37%

98.37%

Đúng hạn
Tuần 5
24/01/2022 - 30/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

3097

Hồ sơ Đã giải quyết

3087

98.12%

98.12%

Đúng hạn
Tuần 6
31/01/2022 - 31/01/2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ Đã giải quyết

0

0%

0%

Đúng hạn